نحوه تقسیم سهم الارث بین وراث

نحوه تقسیم ارث در قانون مدنی:

با فوت هر شخص ،سهم وراث او از ماترک به ترتیب  ذیل مشخص مى گردد:

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت”.
اشخاصی که به فرض ارث میبرند :

١.مادر ٢.زوج ٣.زوجهاشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :

پدر ،دختر ودخترها ،خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی .
بغیر از موارد فوق بقیه به قرابت ارث میبرند . (مواد ۸۹۶٫۸۹۷٫۸۹۸ قانون مدنى).
در طبقه اول ارث ، ۶فرض داریم :
۱/۶
۱/۳
۲/۳
۱/۸
۱/۴
۱/۲

در طبقه اول ارث:
۱/۶ سهم مادر و پدرمتوفی است .

به شرط وجود اولاد۱/۶به فرض ارث میبرند

و “کلاله امی ” اگر تنها باشد ۱/۶به فرض ارث میبرد .
در طبقه اول ارث.
۱/٣ مادر به شرط نبودن اولاد و إخوه ۱/۳به فرض ارث میبرد . و”کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر باشد ۱/۳به فرض میبرد.
در طبقه اول ارث:
۲/۳ دوخواهر یا بیشتر ،به شرط نبود برادر ۲/۳به فرض ارث میبرد.
“دو دختر یا بیشتر” به شرط نبود اولاد ذکور ۲/۳به فرض ارث میبرند .
در طبقه اول ارث:
۱/۸ زوجه ،به شرط وجود اولاد ۱/۸به فرض ارث میبرد
در طبقه اول ارث:
۱/۴ زوج ،به شرط بودن اولاد و “زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد۱/۴به فرض ارث میبرن
در طبقه اول ارث:
۱/۲  زوج ،به شرط نبود اولاد ۱/۲به فرض ارث میبرد
اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد ،تمام ترکه را میبرد (۱/۲به قرابت و۱/۲به فرض ).
اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد ،پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ به ارث میبرد .
اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد ،مادر تمام ترکه را میبرد(۲/۳به قرابت (رد)و ۱/۳به فرض ).
اگر متوفی فقط یک پدر داشته باشد ،تمام ترکه را به قرابت میبرد.
اولاد ذکور و اناث (باهم) ،ذکور (پسرها)۲سهم اناث (دخترها)ارث می برد
فقط اولاد ‘ذکور’ باشد ،تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .
اگر اولاد فقط اناث باشد ،تمام ترکه را میبرند (۱/۲به قرابت و ۲/۳به فرض ).

 

در صورتی که متوفی یک پدر داشته باشد و اولاد
پدر ۱/۶به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .
درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشدبا’چند دختر پدر ۱/۶به فرض ودختر ها ۲/۳به تساوی ارث میبرند .
اگر متوفی یک پدر داشته باشد با یک دختر
پدر ۱/۶به فرض ودخترهم ۱/۲به فرض.
در صورتی که متوفی یک مادر داشته باشد و اولاد ،
مادر۱/۶به فرض می برد.
اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
درصورتی که متوفی یک مادر داشته باشد و چند دختر ،مادر۱/۶به فرض می برد.دخترها ۲/۳به فرض.
اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و یک دختر:
مادر ۱/۶به فرض و دختر۱/۲به فرض می برد.

 

درصورتی که متوفی پدرو مادرداشته باشد و اولاد ،مادر۱/۶به فرضپدر۱/۶به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
درصورتی که متوفی
پدرو مادرداشته باشد با چند دختر:
مادر ۱/۶به فرض وپدر ۱/۶به فرض می برد و دخترها ۲/۳به تساوی می برند.
درصورتی که متوفی پدرو مادر داشته باشد و یک دختر:
مادر ۱/۶به فرض وپدر۱/۶به فرض می برد و دختر۱/۲به فرض می برد.
بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود ،مگر اینکه مادر حاجب  داشته باشد.
طبقه دوم ارث:
فروض در طبقه دوم ارث ۴تا هستند
۱/۶
۱/۳
۱/۲
۲/۳

۱/۶امی ،خواهر و برادر
۱/۳ امی ،خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )
۱/۲ خواهر بدون برادر ابی یا ابوینی
۲/۳دو خواهر یا بیشتر بدون برادر ابی یا ابوینی
اگر متوفی یک برادر (ابوینی یا ابی)داشته باشد ،تمام ترکه را به قرابت به ارث میبرد.
اگر متوفی یک ‘خواهر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد ۱/۲به فرض و بقیه را به رد می برد.

 

اگر متوفی یک ‘برادر'(امی)داشته باشد،۱/۶به فرض و بقیه را به رد می برد.
اگر متوفی یک ‘خواهر’ (امی )داشته باشد ،۱/۶به فرض و بقیه را به رد می برد.
جد (ابی امی)متوفی (درحالت انفراد ) :تمام ترکه را میبرد .
جده (ابی امی )متوفی (درحالت انفراد):تمام ترکه را میبرد.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *