اصطلاحات حقوقی در زبان انگلیسی

Be attentive about your thought that becomes your behavior.
Be attentive about your behavior that becomes your speech.
Be attentive about your speech because it becomes your habit.
Be attentive about your habit because it becomes your personality.
Be attentive about your personality because it becomes your destiny.

مراقب افکارت باش که رفتارت می شود.
مراقب رفتارت باش که گفتارت می شود.
مراقب گفتارت باش زیرا که عادتت می شود.
مراقب عادتت باش چرا که شخصیتت می شود.
مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود.