اخبار حقوقی

تبلیغ جالب یک کتاب فروشی:

کتابها خسته اند ، وقت کردید قلقلکی به آنها بدهید !

*****

*****

*****

نظریه مشورتى

 

نظریه شماره ۴۰۶/۹۴/۷مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

با توجه به این که رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده‌، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

***^**

****^

*****

راى وحدت رویه دیوان عالی کشور:

راى شماره ۷۳۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ – نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد – به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید…..

*****

******

***^^^

 

آیاخسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟

 

به موجب مواد ۱و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی وماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین ومقررات تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۵ وبا عنایت به قواعد لاضرر وتسبیب و رای اصراری در امر حقوقی شماره ۶-۱۳۷۵/۴/۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور ، مطالبه ضررو زیان مازاد بر دیه وارش از قبیل هزینه های درمانی امکان پذیر می باشد.

*****

*****

*****
__________________________
از قانون مدنی
ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود[به وجود] فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۳۶۵ – بیع فاسداثری در تملک ندارد.
ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

*****

*****

******

 

 

از قانون مالیات

 

  1. مصادیق جرائم مالیاتى:

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمات امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

با توجه به ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد و در آن از ” مجازات های درجه ۶ ” نام برده شده است بدینوسیله مجازاتهای یادشده در قانون مجازات ، به شرح زیر احصاء گردیده است :

۱ . حبس بیش از شش ماه تا دو سال

۲ . جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

۳ . شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

۴ . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال

۵ . انتشار حکم قطعی در رسانه ها

۶ . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

۷ . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

۸ . ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنجسال.

 

 

 

ماده ١۶٩ قانون مالیاتهای مستقیم

تکلیف ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم متوجه دفاتر اسناد رسمی نیست

-دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نظر خود را درباره تکلیف دفاتر اسناد رسمی با توجه به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد.

– موضوع «شمول یا عدم شمول تکلیف ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (ارسال آمار فصلی معاملات) به دفاتر اسناد رسمی»، در جلسه دفتر حقوقی کانون مطرح و پس از بررسی به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

-مطابق ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

-با عنایت به مقید شدن تکلیف ارسال معاملات به «معاملات خود» در ماده ۱۶۹ قانون که با احکامی مشابه جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر سابق گردیده و در زمان حاکمیت ماده قانونی مذکور طبق رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴/۳/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تسری حکم قانونگذار به اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ابطال و در نتیجه دفاتر اسنادرسمی نیز از شمول اشخاص مکلف به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج گردیده بودند و توجهاً به ماده ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ممنوعیت سردفتر از تنظیم معاملات خود در دفتر تحت تصدی و همچنین تفاوت اساسی ارائه خدمات که وظیفه دفاتر اسناد رسمی است از خرید و فروش خدمات که ارتباطی به عمل دفاتر اسناد رسمی ندارد،‌ تنظیم و ثبت معاملات سایر اشخاص از «معاملات خود» خروج موضوعی داشته و لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به ارسال فهرست معاملات فصلی را نداشته و ندارند، مضافاً دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده ۱۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه نسبت به ارسال آمار معاملات اموال منقول و غیر منقول مبادرت می نمایند.

 

 

 

 

 

کاری زیبا از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرهنگ حیدری :

 

چهار مورد که شما هرگز در مورد موبایل نمیدانستید:

اقداماتی وجود دارد که می توان در مواقع فوری و ضروری انجام داد .
موبایل شما می تواند یک نجات دهنده زندگی یا یک ابزار فوری برای نجات باشد .

اول : وضعیت فوق العاده

شماره تلفن وضعیت فوق العاده در تمام دنیا ۱۱۲ است .
در ایران نیز اگر شما حتی در یک مکان خارج از محدوده شبکه موبایل خود قرار داشته باشید، شماره ۱۱۲ را بگیرید، موبایل در هر شبکه موجود جستجو می کند تا یک تماس وضعیت فوق العاده برای شما برقرار کند. (پلیس، اورژانس، آتش نشانی یا…) و جالب اینکه این شماره حتی زمانیکه صفحه کلید قفل است نیز کار می کند. امتحان کنید .
حتی با گوشی بدون سیم کارت نیز میتوانید با شماره ۱۱۲ تماس حاصل نمایید .

دوم : آیا تا بحال کلیدهای خود را در ماشین جاگذاشته اید؟

آیا ماشین شما یک دستگاه کنترل از راه دور بدون کلید دارد؟
این وسیله می تواند روزی مفید باشد یک دلیل خوب برای داشتن یک موبایل: اگر شما کلیدهای خود را در ماشین جاگذاشته باشید، به موبایل یک نفر در منزل از طریق موبایل خودتان تماس بگیرید .*
*تلفن خود را در حدود فاصله ۱ متر از ماشین قرار دهید و از فرد مقابل در منزل بخواهید که کلید کنترل درب بازکن ماشین را فشار دهد، و آنرا نزدیک موبایل خود قرار دهد قفل ماشین شما باز خواهد شد با این کار نیاز نیست کسی کلیدها را شخصاً بیاورد فاصله هیچ تاثیری ندارد شما می توانید کیلومترها فاصله داشته باشید، اگر شما بتوانید با کسی که ریموت کنترل ماشین شما را دارد ارتباط برقرار کنید، شما می توانید قفل ماشین خود را باز کنید .

سوم : چگونه یک موبایل دزدیده شده را غیرفعال کنیم؟

برای چک کردن شماره سریال موبایل خود، کلید های زیر را به ترتیب فشار دهید :
*#۰۶#
یک کد دیجیتالی روی صفحه نمایش ظاهر می شود این شماره مختص دستگاه شما است این شماره را یادداشت کنید و در جایی امن نگه دارید هنگامیکه موبایل شما دزدیده می شود، شما می توانید به پشتیبان شبکه خود تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند، حتی اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند تلفن شما کاملاً غیرقابل استفاده خواهد شد شما ممکن است نتوانید موبایل خود را بازپس گیرید، اما حداقل می دانید کسیکه آنرا دزدیده است دیگر نمی تواند از آن استفاده کند یا آنرا بفروشد اگر هر کسی این کار را بکند، دیگر دزدی موبایل هیچ فایده ای نخواهد داشت .

*چهارم : قدرت باطری مخفی شده؟

در نظر بگیرید باطری موبایل شما خیلی کم است. برای فعال کردن کلیدهای #۳۳۷۰* را فشار دهید .
*موبایل شما با این اندوخته راه اندازی مجدد خواهد شد و موبایل افزایش ۵۰ % در باطری را نشان می دهد. این فضای اندوخته هنگامیکه موبایل خود را شارژ می کنید، خودبه خودشارژخواهد شد .

*****

******

****^^

 

 

آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:

۱٫ مالکیت اختصاصی ۲٫ مالکیت مشترک
قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

قسمت مشترک:

قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره ۳ ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی ۱۱/۳/۷۶) به عهده استفاده کنده است.

*****

*****

****^

 

 

فرمول تبدیل سال هجری شمسی به سال میلادی

روزهای ماه های شمسی و میلادی در تمام سال ها یکسان است و تغییر نمیکند.

مثلا شروع ماه ژانویه’January’، برابر۱۱ دی ماه و همچنین اول فروردین مطابق۲۱ مارس’March’است.

–برای تبدیل سال شمسی به میلادی چنانچه روز مورد نظر بین اول فروردین تا ۱۱دی است، عدد۶۲۱
و اگر روز مورد نظر بین۱۱دی تا آخر اسفند باشد عدد ۶۲۲
را به (سال شمسی) می افزاییم.

مثال:

۱۷ شهریور سال ۱۳۹۴ برابر کدام سال میلادی است?
۱۳۹۴ + ۶۲۱ = ۲۰۱۵

۲۷ بهمن سال ۱۳۴۲ برابر کدام سال میلادی است?
۱۳۴۲ + ۶۲۲ = ۱۹۶۴